دستاوردها و افتخارات | شركت مزدا يدك
دستاوردها و افتخارات

دستاوردها و افتخارات

مدل‌هاي تعالي سازماني، بعنوان ابزارهاي قوي براي سنجش ميزان استقرار سيستم‌ها در سازمان‌هاي مختلف به كار گرفته مي‌شوند. با بكارگيري اينگونه مدل‌ها، ضمن اينكه يك سازمان ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه‌هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني مورد ارزيابي قرار مي‌دهد، مي‌تواند عملكرد خود را با ساير سازمان‌ها و به ويژه بهترين آنها مقايسه نمايد. 
ديدگاه سيستماتيك قوي، توجه دقيق به مديريت مبتني بر فرآيندهاي سازماني و نتيجه‌گرايي مدل EFQM براي سازمان‌هاي ايراني كه معمولاً در اين حوزه ها با مشكلات جدي روبرو هستند، بسيار آموزنده و اجرايي است. 
شركت مزدايدك نيز بعنوان يكي از پيشگامان تعالي سازماني در گروه بهمن و با توجه به اهداف خود ، مدل EFQM را بعنوان رويكرد ارزيابي و بهبود خود انتخاب نمود و با تلاش فراوان در اين مسير به كسب "گواهينامه تعهد به تعالي " و "تقديرنامه 2 ستاره براي تعالي" نائل گرديده است.