فهرست متعلقات همراه خودرو | شركت مزدا يدك
فهرست متعلقات همراه خودرو

فهرست متعلقات همراه خودرو

شرح اقلام

سواري آسا 

سواري مزدا 3

وانت کارا 1700 و 2000

وانت مزدا

کاپرا

ايسوزو

لندمارك

زاپاس

دارد

دارد دارد دارد دارد

دارد

دارد

جك و آچارچرخ 

دارد

دارد دارد دارد دارد دارد دارد

مثلث راهنما

دارد

دارد دارد دارد دارد دارد دارد

جاسيگاري (در صورت تجهيز خودرو)

دارد

دارد _ _ _ _ _

فندك 

دارد

دارد دارد دارد دارد دارد دارد

كليد يدكي به همراه كد

دارد

دارد دارد دارد دارد دارد دارد

زير پايي (در صورت تجهيز خودرو)

دارد

دارد _ _ _ _ دارد

قالپاق(در صورت تجهيز خودرو)/ رينگ

_ _ دارد دارد _ _ _

دفترچه راهنماي خودرو 

دارد

دارد دارد دارد دارد دارد دارد

راديو پخش

دارد

دارد دارد _ دارد دارد دارد