مراحل اعطای نمايندگی | شركت مزدا يدك
مراحل اعطای نمايندگی

مراحل اعطای نمايندگی

رديف شرح فعاليت مسئوليت انجام حداكثر زمان انجام
1 ارائه فرم درخواست و مدارک مورد نياز متقاضي -
2 مطالعه پرونده متقاضي جهت تائيد يا رد درخواست کميته کارشناسي 10 روز
3 بررسي اوليه درخواست متقاضي جهت بازديد کميته راهبردي 20 روز
4 بازديد در صورت تائيد اوليه کميته کارشناسي 30 روز
5 بررسي گزارشات بازديد کميته راهبردي 20 روز
6 مصاحبه از متقاضي در صورت تائيد پس از بازديد کميته راهبردي 20 روز
7 بررسي مجدد پرونده جهت موافقت يا عدم موافقت کميته راهبردي 20 روز
8 ارائه دستورالعملهاي استانداردسازي در صورت موافقت با اعطاء کميته کارشناسي 5 روز
9 آماده سازي محل طبق استانداردها و دستورالعملهاي ارائه شده متقاضي با توجه به شرايط
10 بازديد مجدد از محل پس از استاندارد سازي كميته كارشناسي 20 روز
11 بررسي نهائي پرونده جهت اعطاي نمايندگي كميته راهبردي 20 روز
12 تکميل پرونده و تنظيم قرارداد نمايندگي كميته كارشناسي 5 روز
13 ترهين سند ملکي متقاضي و اداره حقوقي 30 روز
14 امضاي قرارداد و اعطاي کد نمايندگي كميته كارشناسي 10 روز
15 هماهنگي جهت نصب تابلوي موقت كميته كارشناسي 20 روز