استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008 درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش | شركت مزدا يدك
استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008  درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش

استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008 درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش

  • تاريخ انتشار : چهارشنبه 15 شهریور 1396
استقرار و پياده سازی سيستم مديريت كيفيت بر اساس استاندارد ISO 2001:2008  درشركت و نمايندگي های فروش و خدمات پس از فروش

رشد و تكامل تفكر و رويكرد سازمانها به طرح ريزي، اجرا و كنترل سيستمهاي مديريتي منجر به توسعه كمي و كيفي آنها گرديده است. آنچه كه هميشه بعنوان برگ برنده اي براي سازمانها نقش يك ابزار حرفه اي را بازي مي نمايد، سيستم هاي مديريتي تجربه شده اي است كه سازمان مي تواند با كمترين امكانات بالفعل از حداكثر تواناييهاي بالقوه خود در جهت دستيابي به ماموريت ها و رسالت هاي خود استفاده و در مسير تكامل قرار گيرد.

  

اين استاندارد پذيرش يك رويكرد فرآيندي را در هنگام ايجاد، بكارگيري و بهبود و اثر بخشي سيستم مديريت كيفيت به منظور افزايش رضايت مشتري از طريق برآورده كردن خواسته هاي مشتري ترغيب مي نمايد. براي كاركرد اثربخش يك سازمان، فرآيندهاي مرتبط با هم و موثر بر هم مي بايست شناسايي شده و مديريت گردد. يكي از مزاياي رويكردي فرآيندي ، كنترل مستمري است كه بر روي ارتباط بين جزء به جزء فرآيندها در درون سيستم و همچنين بر تركيب و تعامل آنها فراهم مي كند.

شركت مزدا يدك از ابتداي سال جاري استقرار و پياده سازي اين سيستم را در نمايندگي خود در سراسر كشور برنامه ريزي و آغاز نموده و پس از طراحي و تدوين كليه مستندات مورد نياز از قبيل خط مشي ، اهداف، فرآيندها،‌ روشهاي اجرايي ، دستورالعملهاي كاري و ... در ستاد، جاري سازي اين سيستم را از ابتداي شهريور ماه 90 در نمايندگيها و شركت آغاز نموده است و پيش بيني مي شود تا انتهاي سال جاري، مميزيهاي كليه نمايندگيها انجام شده و گواهي نامه هاي مربوطه از مؤسسات صدور گواهينامه CB منتخب شركت دريافت گردد.

 مطابق برنامه ريزي صورت گرفته در فاز اول پروژه، تا كنون در 31 نمايندگي سيستم مديريت كيفيت ISO 2001:2008 استقرار و گواهينامه هاي مربوطه از شركتهاي معتبر بين المللي اخذ گرديده است.

لازم به ذكر است دريافت گواهينامه استاندارد بين المللي ISO 2001:2008 در ارزيابي دستورالعمل شرايط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو (ويرايش سوم مورخ 05/10/90) 5% امتياز تشويقي در امتياز وضعيت تعميرگاه براي نمايندگي به همراه خواهد داشت.